RUSH FACTORY OYJ

OSAKE JA OMISTAJAT

AVAINLUVUT

Rush Factory1.1.-30.6.20181.1.–31.12.20171.1.–31.12.2016
Liikevaihto (EUR 1 000)11 8774 0923 969
Käyttökate (EUR 1 000)13301 407605
Käyttökate, % liikevaihdosta118 %34 %15 %
Liikevoitto (EUR 1 000)12851 320514
Liikevoitto, % liikevaihdosta115 %32 %13 %
Tilikauden tulos (EUR 1 000)11351 228497
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta17 %30 %13 %
Omavaraisuusaste, %53 %
Nettovelkaantumisaste, %-85 %

1Tilikausien 1.1.-31.12.2016 ja 1.1.-31.12.2017 tuloslaskelmien tiedot perustuvat vertailutietohavainnollistukseen, missä nykyinen 20.6.2018 muodostettu Rush Factory -konserni on muodostettu takautuvasti ja nykyisen konsernin ulkopuolella nykyään oleviin yhtiöihin liittyvät kirjaukset on oikaistu vastaamaan tilannetta, jossa liiketoimintaa olisi harjoitettu jo nykyisessä konsernimuodossakuvaamaan Rush Factory Oyj -konsernin nykyisen rakenteen ja toiminnan mukaista tuloksen muodostumista tilikausilla 2016 ja 2017. Esitetyt tilikausien 1.1.-31.12.2016 ja 1.1.-31.12.2017 vertailutiedot muodostavat Rush Factory Oyj:n, Rush Factory Oyj:n, Funrun Finland Oy:n, VE Volkslauf Events GmbH:n ja Funrun Events UK Ltd tuloslaskelmat sekä nykyään konsernin ulkopuolella toimivan Varitalent Oy:n oikaistu tuloslaskelma, josta on eliminoitu Varitalent Oy:n lisenssitoiminnan ulkopuolinen liiketoiminta, joka ei ole siirtynyt Rush Factory -konsernille. Lisäksi edellä mainittujen yhtiöiden keskinäinen laskutus on eliminoitu.Rush Factoryn osakkeenomistajiin kuuluva Varitalent Oy on tuottanut aiemmin osan Rush Factoryn tapahtumista lisenssitoimintana, lissenssisopimuksen päättymisen jälkeen tapahtumien tuotanto on siirtynyt takaisin Rush Factorylle.Rush Factoryn tytäryhtiöiden Funrun Events UK Ltd:n ja VE Volkslauf Events GmbH:n osalta tilintarkastaja on suorittanut limited review -tasoisen tarkastuksen koskien yhtiöiden johdon tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 laatimaa tilinpäätöstä.  Funrun Events UK Ltd:llä ja VE Volkslauf Events GmbH:llaei ole ollut velvollisuutta suorittaa lakisääteistä tilintarkastusta.

Rush Factory -konsernin pro forma-tuloslaskelman puolen vuoden mittaiselta osatilikaudelta 1.1.-30.6.2018 muodostaa Rush Factory Oyj:n, Funrun Finland Oy:n, VE Volkslauf Events GmbH:n ja Funrun Events UK Ltd tuloslaskelmat, jostaedellä mainittujen yhtiöiden keskinäinen laskutus on eliminoitu. Yhtiöon koonnut nämä pro forma-taloudelliset tiedot ja esittänyt ne havainnollistamistarkoituksessa kuvaamaan tilannetta, jossa nykymuotoinen Rush Factory -konserni olisi muodostunut 1.1.2018. Rush Factory Oyj:n tytäryhtiöiden Funrun Events UK Ltd:n ja VE Volkslauf Events GmbH:n osalta tilintarkastaja on suorittanut limited review -tasoisen tarkastuksen koskien näiden yhtiöiden johdon laatimaa tuloslaskelmaa ja tasetta osatilikaudelta 1.1.-30.6.2018. Rush Factory Oyj:n tuloslaskelmasta osatilikaudelta 20.6.-30.6.2018 ja taseesta 30.6.2018 sekä Funrun Finland Oy:n tuloslaskelmasta osatilikaudelta 1.1.-30.6.2018 sekä taseesta 30.6.2018 on julkistettu 12.10.2018 päivätyt kertomukset tuloslaskelman ja taseen yleisluontoisesta tarkastuksesta.

TULOSLASKELMA

 

Rush Factory -konserni1

Rush Factory2

Rush Factory2

Pro forma

Vertailutieto

Vertailutieto

1.1.-30.6.2018

1.1.-31.12.2017

1.1.-31.12.2016

 

 

 

 

LIIKEVAIHTO

1 877 

4 092 

3 969 

Liiketoiminnan muut tuotot

3 

0 

25 

Materiaalit ja palvelut

-829 

-1 471 

-1 479 

Henkilöstökulut

-131 

-156 

-102 

Liiketoiminnan muut kulut

-590 

-1 059 

-1 807 

KÄYTTÖKATE

330 

1 407 

605 

Käyttökate-%

18 % 

34 %

15 %

 

 

 

 

Poistot ja arvonalentumiset

-45 

-86 

-91 

 

 

 

 

LIIKEVOITTO

285 

1 320 

514 

Liikevoitto-%

15 % 

32 %

13 %

 

 

 

 

Rahoitustuotot ja -kulut

-30 

-7 

-5 

 

 

 

 

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

255 

1 313 

509 

 

 

 

 

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

255 

1 313 

509 

 

 

 

 

Tuloverot

-120 

-85 

-12 

 

 

 

 

TILIKAUDEN VOITTO

135 

1 228 

497 

1Rush Factory -konsernin pro forma -tuloslaskelman puolen vuoden mittaiselta osatilikaudelta 1.1.-30.6.2018 muodostaa Rush Factory Oyj:n, Funrun Finland Oy:n, VE Volkslauf Events GmbH:n ja Funrun Events UK Ltd tuloslaskelmat, josta edellä mainittujen yhtiöiden keskinäinen laskutus on eliminoitu. Yhtiö on koonnut nämä pro forma -taloudelliset tiedot ja esittänyt ne havainnollistamistarkoituksessa kuvaamaan tilannetta, jossa nykymuotoinen Rush Factory -konserni olisi muodostunut 1.1.2018. Rush Factory Oyj:n tytäryhtiöiden Funrun Events UK Ltd:n ja VE Volkslauf Events GmbH:n osalta tilintarkastaja on suorittanut limited review -tasoisen tarkastuksen koskien näiden yhtiöiden johdon laatimaa tuloslaskelmaa ja tasetta osatilikaudelta 1.1.-30.6.2018. Rush Factory Oyj:n tuloslaskelmasta osatilikaudelta 20.6.-30.6.2018 ja taseesta 30.6.2018 sekä Funrun Finland Oy:n tuloslaskelmasta osatilikaudelta 1.1.-30.6.2018 sekä taseesta 30.6.2018 on julkistettu 12.10.2018 päivätyt kertomukset tuloslaskelman ja taseen yleisluontoisesta tarkastuksesta.

2Tilikausilta 1.1.-31.12.2016 ja 1.1.-31.12.2017 on esitetty tuloslaskelmista vertailutietohavainnollistus, missä nykyinen Rush Factory -konserni on muodostettu takautuvasti ja nykyisen konsernin ulkopuolella nykyään oleviin yhtiöihin liittyvät kirjaukset on oikaistu vastaamaan tilannetta, jossa liiketoimintaa olisi harjoitettu jo nykyisessä konsernimuodossa kuvaamaan Rush Factory Oyj -konsernin nykyisen rakenteen ja toiminnan mukaista tuloksen muodostumista tilikausilla 2016 ja 2017. Näihin vertailutietohavainnollistuksen vertailukelpoisiin tuloslaskelmatietoihin sisältyvät Funrun Finland Oy:n, VE Volkslauf Events GmbH:n ja Funrun Events UK Ltd:n tuloslaskelmat sekä kesäkuussa 2018 muodostetun konsernirakenteen ulkopuolelle jääneen Varitalent Ltd Oy:n tuloslaskelmat kyseisen yhtiön vuosina 2016 ja 2017 tuottamien Suomen ja Ruotsin tapahtumien osuudelta (ns. carve out –tuloslaskelma). Tilikauden 2018 alusta alkaen edellä kuvatut yhtiöt sekä Suomen ja Ruotsien tapahtumien tuottamisen liiketoiminta sisältyvät kokonaisuudessaan kesäkuussa 2018 muodostetun konsernin tytäryhtiöihin. Rush Factoryn tytäryhtiöiden Funrun Events UK Ltd:n ja VE Volkslauf Events GmbH:n osalta tilintarkastaja on suorittanut limited review -tasoisen tarkastuksen koskien yhtiöiden johdon tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 laatimaa tilinpäätöstä. Funrun Events UK Ltd:llä ja VE Volkslauf Events GmbH:lla ei ole ollut velvollisuutta suorittaa lakisääteistä tilintarkastusta.

TASE

Rush Factory -konserni1

TASE

Tilintarkastamaton

30.6.2018

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

 

Aineettomat hyödykkeet

 

Aineettomat oikeudet

26

Liikearvo

4

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

29

 

Aineelliset hyödykkeet

 

Koneet ja kalusto

234

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

273

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

507

 

Sijoitukset

 

Osuudet saman konsernin yrityksissä

0

Sijoitukset yhteensä

0

 

 

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

536

 

VAIHTUVAT VASTAAVAT

 

Vaihto-omaisuus

 

Aineet ja tarvikkeet

145

Vaihto-omaisuus yhteensä

145

 

Pitkäaikaiset saamiset

 

 

Lyhytaikaiset saamiset

 

Myyntisaamiset

163

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

0

Muut saamiset

36

Siirtosaamiset

265

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

464

 

Rahoitusarvopaperit

 

 

Rahat ja pankkisaamiset

 

Rahat ja pankkisaamiset

477

 

 

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

1 085

 

 

VASTAAVAA YHTEENSÄ

1 622

 

Rush Factory -konserni1

TASE

Tilintarkastamaton

30.6.2018

VASTATTAVAA

 

OMA PÄÄOMA

 

Osakepääoma

445

Muut rahastot

0

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

0

Tilikauden voitto

115

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

560

 

PAKOLLISET VARAUKSET

10

 

 

VIERAS PÄÄOMA

 

Pitkäaikainen vieras pääoma

0

 

Lyhytaikainen vieras pääoma

 

Saadut ennakot

685

Ostovelat

88

Velat saman konsernin yrityksille

0

Muut velat

89

Siirtovelat

190

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

1 052

 

 

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 052

 

 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

1 622

1Johdon laatiman Rush Factory -konsernin taseen 30.6.2018 muodostaa Rush Factory Oyj:n, Funrun Finland Oy:n, VE Volkslauf Events GmbH:n ja Funrun Events UK Ltd taseet, mistä edellä mainittujen yhtiöiden keskinäinen osakeomistus ja laskutus on eliminoitu. Rush Factoryn tytäryhtiöiden Funrun Events UK Ltd:n ja VE Volkslauf Events GmbH:n osalta tilintarkastaja on suorittanut limited review -tasoisen tarkastuksen koskien näiden yhtiöiden johdon laatimaa tuloslaskelmaa ja tasetta osatilikaudelta 1.1.-30.6.2018. Johdon laatimasta Rush Factory Oyj:n emoyhtiön ja konsernin taseesta on julkistettu 12.10.2018 päivätty kertomus tuloslaskelman ja taseen yleisluontoisesta tarkastuksesta.